คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ สกุลรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศิณี มัดปันยัง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา เรืองศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสรา มาตา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทิพย์ เกาซู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐริกา รักญาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงค์ เกตุสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติญาภรณ์ วระชินา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายฉกาจ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ ปิ่นดอกไม้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพร เจนขบวน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพรัตน์ สุวรรณคำภู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา สิงคเวหน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ คล้ายคลึง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติญาภรณ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิระประภา สลามเต๊ะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาดา โพธิ์เอี่ยม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวรรณ แดงใจดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยารัตน์ สนิทม่วง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายเอกสารและข้อมูล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรวดี สวาสดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายเอกสารและข้อมูล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญฤดี พุฒบรรจง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไอรวรรณ สิงหลสาย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารนักเรียน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1