กลุ่มสาระฯภาษาไทย

lamaiนางละมัย  แจ้งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

kamolchanok

นางสาวกมลชนก  ม่วงศรีจันทร์
ครู คศ.1

soraya

นางสาวสรยา  เมฆมังกร
ครู คศ.1

aeem

นางสาวกรรณิการ์  ศรีโยหะ
ครูผู้ช่วย

nachanok

นางสาวณชนก  โพธิ์พินิจ
ครู คศ.1

ponglada

นางสาวพงษ์ลดา  มาระกุล
ครูจ้างสอน