กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

watcharee

นางวัชรี  อำพันธ์หอม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

supawadee

นางสุภาวดี  ปิยวรางกูร
ครู ชำนาญการ

 

puy

นางสาววรรณิภา  ภู่ไทย
ครูผู้ช่วย

 

auschapra

นางสาวอัชราภา  กินซง
ครูผู้ช่วย

suttatsa

นางสาวสุทัสสา  บุญคุ้ม
ครู คศ.1

supattra

นางสาวศุภัตรา  นนท์คำวงศ์
ครู คศ.1

Raknarin

นางสาวรักษ์นรินทร์  เผือกรักษ์
ครูผู้ช่วย

nareurmon

นางสาวนฤมล  มหมัด
พนักงานราชการ