กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

thippawan

นางสาวทิพวรรณ  โถชัยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

prapai

นางสาวประไพ   เหมรา
ครูชำนาญการพิเศษ

sriratana

นางสาวศรีรัตน์  บัวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

tammatanet

นายธรรมธเนศวร์  แก้วสุขใส
ครู ชำนาญการ

waraporn

นางวราภรณ์  บุญศรี
ครูชำนาญการ

orathai

นางสาวอรทัย  ละคร
ครูชำนาญการ

sataporn

นายสถาพร  ดรทะนัย
ครู คศ.1

sumate

นายสุเมธ  วรรณหัด
ครู คศ.1

wiboon

นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย