กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

pitchaya

นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

thongchai

นายธงชัย  ฟุ้งเฟื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ

putcharin

นายพัชรินทร์  อยู่สิงห์โต
ครู คศ.1