กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

chotirat

นางสาวโชติรัตน์  พิมพ์เรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

somwang

นายสมหวัง  อิสมาแอล
ครูชำนาญการพิเศษ

chaiya

นายชัยยา  แอนดริส
ครูชำนาญการพิเศษ

Apatsara

นางสาวอภัสรา  สัตถา
ครู คศ.1

Parn

นางสาวนภวรรณ  อดทน
ครู คศ.1

chorthip

นางสาวช่อทิพย์  จัตริ
ครูผู้ช่วย

Natdaporn

นางสาวนัทดาภรณ์  มรรคเนมี
ครูผู้ช่วย

teeruat

นายธีรุตม์  จุฑาพรพงษ์
ครูช่วยสอน