กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

kanerungnidนางคนึงนิจ  เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

wachirawish

นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
ครูผู้ช่วย

paiwan

นายไพรวัลย์  เจริญผล
ครูผู้ช่วย