ฝ่ายบริหาร

Pitsanu
นายพิษณุ  เดชใด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

suntron

นายสุนทร  พูลประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

thongchai

นายธงชัย  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

somwang

นายสมหวัง  อิสมาแอล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

sriratana

นางสาวศรีรัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

chaiya

นายชัยยา  แอนดริส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หมวดหมู่รอง