ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมหวัง อิสมาแอล
ครู

นายชัยยา แอนดริส
ครู

นางสาวอภัสรา สัตถา
ครู

นางสาวนภวรรณ อดทน
ครู

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครู

นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมี
ครู

Mr.Hans Tabi Ashu
ครูต่างชาติ

Miss Hostensia Angah Anya
ครูต่างชาติ

Mr.Tarig Omar El-Lafi Al-Hossomi
ครูต่างชาติ

นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ
ครูอัตราจ้าง