ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจีระนันท์ ช่วยด้วง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางภูริตา เบาเนิด
ครู

นางณัฎฐนันท์ นิลพัฒน์
ครู

นางสิริยากร ฉายสุริยะ
ครู

นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ครู

นางสาวทัศนีย์ หวังประโยชน์
ครู

นายปราโมช สีหรักษ์
ครู

นายฉลอง ประจงมูล
ครูช่วยสอน

นายประเสริฐ แก้วสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย ใจบุญ
ครูอัตราจ้าง