กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชัยยา แอนดริส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภัสรา สัตถา
ครู

นางสาวนภวรรณ อดทน
ครู

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครู

นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมี
ครู

นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hans Tabi Ashu
ครูต่างชาติ

Miss Hostensia Angah Anya
ครูต่างชาติ

Mr.Tarig Omar El-Lafi Al-Hossomi
ครูต่างชาติ