กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลมัย แจ้งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวกูฮามีด๊ะ กูเมาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ ใจกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวปูริดา ศิริพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง