ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายดอเลาะ แมะเฮม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญจันทร์ ประเสริฐเลิศ

นายจีน ธรรมกัณยา

นางวรรณา ศรีสิงห์

นางราตรี สิงห์สุ

นางสำเริง บุญน้อย

นางโสมสุณี ฤกษ์มงคลดี

นางสาววราณี ดีเลิศ

นายวิวัฒน์ เพียรพัฒนะ