ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายดอเลาะ แมะเฮม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญจันทร์ ประเสริฐเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวรรณา ศรีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางราตรี สิงห์สุ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสำเริง บุญน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว

นางโสมสุณี ฤกษ์มงคลดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิวัฒน์ เพียรพัฒนะ
พนักงานขับรถ

นายอนุศิษฏ์ บำรุงรักษ์ไทย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวฮาวา ภู่มาลี
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวหทัยรัตน์ มะดี
ลูกจ้างชั่วคราว