นักการภารโรง

นายดอเลาะ แมะเฮม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางโสมสุณี ฤกษ์มงคลดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิวัฒน์ เพียรพัฒนะ
พนักงานขับรถ

นายอนุศิษฏ์ บำรุงรักษ์ไทย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวฮาวา ภู่มาลี
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวหทัยรัตน์ มะดี
ลูกจ้างชั่วคราว