ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางคนึงนิจ เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
ครู

นายไพรวัลย์ เจริญผล
ครู

นางสาวพิมพ์ชนก เกตุหอม
ครู