กลุ่มพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการสอน

นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการสอน

นางพรพิมล อิสมาแอล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกิติมา ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววาสนา ขจรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวมาริษา ขจรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสุมาลี สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายองค์ แจ้งสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวธนัญญา หวังประโยชน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวรรณชนะ ปรากฏผล
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์