ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการสอน

นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
หัวหน้างานแนะแนว

นางพรพิมล อิสมาแอล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกิติมา ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววาสนา ขจรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวมาริษา ขจรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสุมาลี สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายองค์ แจ้งสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวธนัญญา หวังประโยชน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายธนินทร์ ทรัพย์คง
เจ้าหน้าที่ Fab Lab

นางสาวภาพิมล ชุ่มกมล
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์