ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพิชยา ขันตีเรือง
ครู

นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
ครู