ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรี อำพันธ์หอม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุภาวดี ปิยวรางกูร
ครู

นางสาววรรณิภา ภู่ไทย
ครู

นางสาวอัชราภา กินซง
ครู

นางสาวสุทัสสา บุญคุ้ม
ครู

นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงศ์
ครู

นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์
ครู

นายธีระวัฒน์ เวียงนาค
ครูผู้ช่วย

นายอรณา สุปิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล มหมัด
พนักงานราชการ

นายชาลี ไวยกูล
ครูสอนศาสนาอิสลาม

นายบุญศักดิ์ ศิริยามัน
ครูสอนศาสนาอิสลาม

นายไพฑูรย์ ผลเจริญ
ครูสอนศาสนาอิสลาม