ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเมธา มูลมา
ครู

นางเฉลียว มูลสุวรรณ
ครู

นางสาวการเกด บุญชู
ครู

นางสาววสุนีพร จิตรมั่น
ครู

นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครู

นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครู

นางสาวศศิภา นวลละออง
ครู

นางสาวอรวรรณ ไชยชาติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา กอรัมย์
ครูอัตราจ้าง