ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสถาพร ดรทะนัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประไพ เหมรา
ครู

นางสาวศรีรัตน์ บัวทอง
ครู

นายธรรมธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู

นางวราภรณ์ บุญศรี
ครู

นายสุเมธ วรรณหัด
ครู

นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม
ครู

นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษบา นามแสง
ครูผู้ช่วย