ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลมัย แจ้งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครู

นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ
ครู

นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ครู

นางสาวกูฮามีด๊ะ กูเมาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ ใจกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวพงษ์ลดา มาระกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปูริดา ศิริพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง