ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลมัย แจ้งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครู

นางสาวสรยา เมฆมังกร
ครู

นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ
ครู

นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ครู

นางสาวพงษ์ลดา มาระกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปูริดา ศิริพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง