เทพปทุมฯ พบ ผู้ปกครองและนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไปพบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและงานบุคคล พบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มบริหารวิชาการพบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 4)
ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน (ครั้งที่ 4)
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1