ประกาศซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เน็ต

  • แก้ไข

ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมระบบ internet 

ด้วยงานสาธารณูปโภค มีความจำเป็นที่จะซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เน็ตอาคาร 216 ล.

เนื่องจากระบบไฟเบอร์ออฟติกมีการขาดทำให้สัญาญอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และส่งผลให้ระบบดูแลนักเรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อจัดส่ง sms ได้ ทางงานสาธารณูปโภคต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย และเราจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในสะปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม...

ทาง บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ได้ส่งทีมช่างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสาย fiber optic ระหว่างอาคาร อบจ. และ อาคาร 424 ล. ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 โดย คุณกฤษฎา  ให้ความอนุเคราะห์ ประสานงานและควบุมดูแลให้เป็นอย่างดี..

 

งานสาธารณูปโภค  โทร.021901002  มือถือ  0817327013