คู่มือประชาชน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

  • แก้ไข

1.การรับนักเรียน

2.การขอย้ายเข้าเรียน

3.การขอย้ายออกนักเรียน

4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

5.การขอลาออก

6.การขอเทียบโอนผลการเรียน

7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่