คณะผู้บริหาร

นายพิษณุ เดชใด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายชัยยา แอนดริส
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นายพิษณุ เดชใด
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางลมัย แจ้งสว่าง
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางภูริตา เบาเนิด
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสถาพร ดรทะนัย
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ