ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงบประมาณและบุคคล
ใบอนุมัติขอใช้เงินตามโครงการ ( ใบตัดแผน ) Word Document ขนาดไฟล์ 66.54 KB 17
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 15
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 15
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 11
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 23
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน 2561 49
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 21
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 22
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 16
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 30
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 36
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา/Bill Payment ( Pay in รอบ 2) สำหรับห้องเรียน ปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.86 KB 26
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา/Bill Payment ( Pay in รอบ 2) สำหรับห้องเรียน MOU Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.26 KB 16
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา/Bill Payment ( Pay in รอบ 2) สำหรับห้องเรียนGifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.78 KB 18
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 17
โครงการจัดการเรียนกาสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 20
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 15
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 10
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูเบญจมาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.44 KB 16
ครูสรยา-ครูปูริดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.29 KB 15
ครูณชนก-ครูกรรณิการ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.99 KB 12
ครูลมัย-ครูกมลชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.08 KB 14
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูวรวลัญช์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.61 KB 15
ครูสุเมธ-ครุวิบูลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.56 KB 13
ครูธรรม์ธเนศวร์-ครูวราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 7
ครูศรีรัตน์-ครูประไพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.93 KB 12
ครูสถาพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.22 KB 11
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูสิริยากร-ครูณัฐฏนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 15
ครุสุพัตรา-ครูอรวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.71 KB 12
ครูชลธิชา-ครูศศิภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.44 KB 14
ครูฟิสิกส์(ใหม่)-ครูชิดชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.24 KB 12
ครุการะเกด-ครูวสุณีพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.13 KB 11
ครูเมธา-ครูเฉลียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.41 KB 18
ครูเชิดชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 13
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูนัทดาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 16
ครูนภวรรณ-ครูช่อทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.37 KB 17
ครูสมหวัง-ครูอภัสรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.96 KB 11
ครูโชติรัตน์-ครูชัยยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.38 KB 10
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูบุญยศักดิ์-ครูชาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 9
ครูนฤมล-ครูชาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.25 KB 11
ครุธีระวัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.09 KB 12
ครูวรรณิภา-ครูรักษ์นรินทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.44 KB 12
ครูสุทัสสา-ครูอัชราภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.34 KB 8
ครูสุภาวดี-ครูศุภัตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.94 KB 13
ครูสุภาวดี-ครูศุภัตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.94 KB 13
ครูวัชรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.35 KB 7
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูพัชรินทร์-ครูธงชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.47 KB 10
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูไพรวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.04 KB 11
ครูพิชยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.82 KB 12
ครูวชิรวิชญ์-ครูพิมชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.19 KB 12
ครูไพรวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.04 KB 9
ครูคนึงนิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.09 KB 9
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูธวัชชัย-ครูประเสริฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.61 KB 7
ครูทัศนีย์-ครูฉลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.53 KB 7
ครูภูริตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.45 KB 13
ครูปราโมช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 7
ครูสุนทร-ครูทิพสินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.55 KB 6
ครูจีระนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.58 KB 11
ตารางสอนครูแนะแนว
ครูอนัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.48 KB 11
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 16
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 14
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 10
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 8
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.68 KB 6