ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงบประมาณและบุคคล
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 43
บันทึกข้อความงานแผน Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 69
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 92
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 92
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 81
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 101
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน 2562 254
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 98
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 114
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 83
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 132
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 173
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร
Pay-in-ค่าบำรุงการศึกษา-ภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2562 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.81 KB 109
Pay-in-ค่าบำรุงการศึกษา-ภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2562 (ห้องเรียน MOU มทร.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 75
Pay-in-ค่าบำรุงการศึกษา-ภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2562 (ห้องเรียน Gifted) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.78 KB 96
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 97
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 103
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 93
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 74
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกูฮามีด๊ะ-ครูนงลักษณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.3 KB 87
ครูณชนก-ครูกรรณิการ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.76 KB 83
ครูลมัย-ครูกมลชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.23 KB 81
ครูเบญจมาภรณ์-ครูปูริดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.73 KB 75
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูบุษบา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.8 KB 86
ครูประไพ-ครูธรรมธเนศวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.47 KB 92
ครูวราภรณ์-ครูสุเมธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.96 KB 72
ครูวิบูลย์-ครูวรวลัญช์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.26 KB 75
ครูสถาพร-ครูศรีรัตน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.35 KB 79
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูเฉลียว-ครูการเกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.93 KB 88
ครูชิดชนก-ครูชลธิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.05 KB 77
ครูเชิดชัย-ครูเมธา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.27 KB 84
ครูภูริตา-ครูอัฐอรวี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 91
ครูวิมัณฑนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.7 KB 82
ครูศศิภา-ครูอรวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.11 KB 84
ครูสิริยากร-ครูณัฏฐนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.58 KB 84
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูโชติรัตน์-ครูชัยยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.73 KB 86
ครูนภวรรณ-ครูช่อทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.52 KB 83
ครูนัทดาภรณ์-ครูเสกสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.3 KB 79
ครูสมหวัง-ครูอภ้สรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.04 KB 73
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูธีระวัฒน์-ครูนฤมล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.23 KB 81
ครูไพฑูรย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 72
ครูวรรณิภา-ครูรักษ์นรินทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.72 KB 92
ครูวัชรี-ครูสุภาวดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.54 KB 84
ครูศุภัตรา-ครูอัชราภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.08 KB 78
ครูอรณา-ครูชาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 82
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูพัชรินทร์-ครูธงชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.23 KB 83
ครูพิชยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.66 KB 82
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูพิมชนก-ครูไพรวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.76 KB 77
ครูคนึงนิจ-ครูวชิรวิชญ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.98 KB 84
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูจีระนันท์-ครูสุนทร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.78 KB 56
ครูธวัชชัย-ครูประเสริฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 72
ครูทัศนีย์-ครูฉลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 64
ครูทิพสินี-ครูปราโมช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.57 KB 52
ตารางสอนครูแนะแนว
ครูอนัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.75 KB 60
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 80
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 75
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.5 KB 84
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 60
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 59