ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. เเบบสรุปSDQ(ส่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 21.24 KB 64
2. เเบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน(ส่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 391.51 KB 66
3. ปกเยี่ยมบ้าน-เเบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.59 KB 84
4. รายงานการเยี่ยมบ้านรายบุคคล(ส่ง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.99 MB 78
5. ปะหน้าเยี่ยมบ้าน(ส่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 18.16 KB 66
6. เอกสารคัดกรองนักเรียน(เก็บข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 183.22 KB 57
7. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน(เก็บข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 22.41 KB 62
8. คู่มือระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 39
แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ SGS
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS-Deb Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48577
ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-SGS Word Document ขนาดไฟล์ 37.66 KB 48604
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 48512
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48415
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48707
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 48385
บัญชีรายชื่อนักเรียน
>บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 48722
กลุ่มงบประมาณ แผนงานและบุคคล
>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๒๕๖๔ 108
>คู่มือผู้บริหาร ว.10/ 2564 2938
>คู่มือครู ว.pa ว.9/2564 2948
แบบเขียนโครงการ (O) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 38089
แบบเขียนโครงการ (O) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.33 KB 38084
แบบเขียนโครงการ (P) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.62 KB 38087
แบบเขียนโครงการ (P) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.96 KB 38079
บันทึกข้อความ SAR1_62 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48443
บันทึกเอกสารหลักฐาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 48384
แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 48573
แบบบันทึกข้อความ ขอรับประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.11 KB 48369
แบบสำรวจวิทยฐานะ ครู Word Document ขนาดไฟล์ 34.14 KB 48412
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 48625
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.92 KB 48404
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48421
>Pay in ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48265
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 65( ใบตัดแผน ) PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 48299
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 65 ( ใบตัดแผน ) Word Word Document ขนาดไฟล์ 72.8 KB 48403
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.79 KB 48411
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 175.21 KB 48337
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 48644
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48524
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48517
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48586
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 48406
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48423
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48396
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 48558
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48480
ตารางการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.37 KB 48376
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 49008
ตารางสรุปเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 48420
บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.66 KB 48457
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48489
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 48555
วัดแวว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.64 KB 48516
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48601
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 48862
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48217
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48291
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 48874
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการไปราชการ-รร.ทศป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.88 KB 3
แบบรายงานการไปราชการ-รร.ทศป Word Document ขนาดไฟล์ 208.5 KB 6
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48261
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48589