ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 185.1 KB 3492
รายงานการเยี่ยมบ้าน แบบon-line (เทมเพลต) 3497
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 3493
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 3483
แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ SGS
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS-Deb Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 7734
ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-SGS Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 7839
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 7755
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 7663
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 7811
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 7646
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน 2564 7832
กลุ่มงบประมาณ แผนงานและบุคคล
บันทึกข้อความ SAR1_62 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 7702
บันทึกเอกสารหลักฐาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 7638
แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 7834
แบบบันทึกข้อความ ขอรับประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.11 KB 7619
แบบสำรวจวิทยฐานะ ครู Word Document ขนาดไฟล์ 34.14 KB 7666
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 7881
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.92 KB 7656
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 7679
Pay in ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 7509
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 64( ใบตัดแผน ) PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.98 KB 7548
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 64 ( ใบตัดแผน ) Word Word Document ขนาดไฟล์ 72.6 KB 7652
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.79 KB 7667
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 175.21 KB 7586
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 7895
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 7782
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 7779
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 7850
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 7667
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 7668
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 7649
แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 7823
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 7790
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 7726
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 7509
ตารางการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.37 KB 7624
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 7850
ตารางสรุปเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 7673
บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.66 KB 7705
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 7737
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 7871
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 7617
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 7789
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 38.74 KB 7833
วัดแวว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.64 KB 7773
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 7858
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 7844
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 7476
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 7546
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 7844
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 7654
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 7521
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 7846