ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียน (ปพ.6) Word Document ขนาดไฟล์ 40.31 KB 2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. เเบบสรุปSDQ(ส่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 21.24 KB 135
2. เเบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน(ส่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 391.51 KB 135
3. ปกเยี่ยมบ้าน-เเบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.59 KB 161
4. รายงานการเยี่ยมบ้านรายบุคคล(ส่ง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.99 MB 83
5. ปะหน้าเยี่ยมบ้าน(ส่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 18.16 KB 70
6. เอกสารคัดกรองนักเรียน(เก็บข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 183.22 KB 65
7. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน(เก็บข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 22.41 KB 66
8. คู่มือระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 47
แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ SGS
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS-Deb Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48583
ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-SGS Word Document ขนาดไฟล์ 37.66 KB 48622
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 48526
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48427
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48714
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 48389
บัญชีรายชื่อนักเรียน
>บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 41
>บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 48757
กลุ่มงบประมาณ แผนงานและบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 364.09 KB 0
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.44 KB 0
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.43 KB 1
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้งานตามแผนปฏิบัติการ งปม 66 (ใบตัดแผน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.96 KB 9
>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๒๕๖๔ 127
>คู่มือผู้บริหาร ว.10/ 2564 2943
>คู่มือครู ว.pa ว.9/2564 2962
แบบเขียนโครงการ (O) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 38106
แบบเขียนโครงการ (O) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.33 KB 38099
แบบเขียนโครงการ (P) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.62 KB 38102
แบบเขียนโครงการ (P) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.96 KB 38085
บันทึกข้อความ SAR1_62 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48457
บันทึกเอกสารหลักฐาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 48388
แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 48577
แบบบันทึกข้อความ ขอรับประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.11 KB 48373
แบบสำรวจวิทยฐานะ ครู Word Document ขนาดไฟล์ 34.14 KB 48426
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 48629
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.92 KB 48410
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48437
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.79 KB 48418
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 175.21 KB 48345
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 48661
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48531
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48521
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48605
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 48414
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48439
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48400
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 48563
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48498
ตารางการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.37 KB 48381
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 49023
ตารางสรุปเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 48425
บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.66 KB 48461
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48495
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 48560
วัดแวว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.64 KB 48521
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48605
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 48868
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48221
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48296
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 48888
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการไปราชการ-รร.ทศป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.88 KB 11
แบบรายงานการไปราชการ-รร.ทศป Word Document ขนาดไฟล์ 208.5 KB 11
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48267
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48593