ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
สรุปSDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.4 KB 38000
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 64 Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 37997
เอกสารคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 185.1 KB 44179
รายงานการเยี่ยมบ้าน แบบon-line (เทมเพลต) 44231
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 44214
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 44138
แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ SGS
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS-Deb Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48476
ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-SGS Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 48494
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 48405
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48306
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48599
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 48282
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2|2564 48534
กลุ่มงบประมาณ แผนงานและบุคคล
คู่มือผู้บริหาร ว.10/ 2564 2837
คู่มือครู ว.pa ว.9/2564 2847
แบบเขียนโครงการ (O) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 37982
แบบเขียนโครงการ (O) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.33 KB 37981
แบบเขียนโครงการ (P) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.62 KB 37984
แบบเขียนโครงการ (P) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.96 KB 37977
บันทึกข้อความ SAR1_62 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48341
บันทึกเอกสารหลักฐาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 48281
แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 48473
แบบบันทึกข้อความ ขอรับประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.11 KB 48265
แบบสำรวจวิทยฐานะ ครู Word Document ขนาดไฟล์ 34.14 KB 48309
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 48522
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.92 KB 48301
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48318
Pay in ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48152
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 65( ใบตัดแผน ) PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 48193
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 65 ( ใบตัดแผน ) Word Word Document ขนาดไฟล์ 72.8 KB 48293
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.79 KB 48307
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 175.21 KB 48228
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 48540
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48421
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48416
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48486
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 48305
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48315
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48293
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 48441
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48377
ตารางการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.37 KB 48270
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48906
ตารางสรุปเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 48316
บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.66 KB 48354
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48385
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 48448
วัดแวว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.64 KB 48414
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48498
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 48752
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48116
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48187
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 48756
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 48290
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48162
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48489