รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
รายงาน DEEP

รายงาน Deep
การสร้าง Mail : Obec.moe.go.th
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

......................................................................................

 

จำนวนครูทั้งหมด                57   คน     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด       851   คน     


จำนวนผู้บริหาร  3 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2 คน ตรวจสอบได้ที่  คลิก

 
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    124   คน  ตรวจสอบได้ที่   คลิก 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    142   คน  ตรวจสอบได้ที่   คลิก 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    165   คน  ตรวจสอบได้ที่   คลิก 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    159   คน  ตรวจสอบได้ที่   คลิก

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    119   คน  ตรวจสอบได้ที่   คลิก 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    142   คน  ตรวจสอบได้ที่   คลิก

 

.........................................................................................

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้   วันที่  30  เมษายน  2564 
    ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปทุมธานี    
คลิก- ผู้ดูแลระบบ Deep ของโรงเรียน ในส่วนของครูที่ปรึกษา  และ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นที่ 1 - 6  คลิก