ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 62 ประชุมสภานักเรียนภาคเรียนที่2/1
12 พ.ย. 62 ส่งโครงการสอนรายวิชา 2/2562
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
07 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 งานกีฬาสีภายใน
01 พ.ย. 62 ถึง 10 พ.ย. 62 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC (ภาคเรียนที่2)
31 ต.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 63 ลงเงินเดือนของข้ารชการครูและลูกจ้างประจำ
31 ต.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 63 สรุปวันลาของข้าราชการครูและลูกจ้าง
24 ต.ค. 62 วันออกพรรษา (ถวายตัวพุทธมามะกะ)
16 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน 1/2562
12 ต.ค. 62 ถึง 14 ต.ค. 62 Knoeledge Camp
10 ต.ค. 62 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
04 ต.ค. 62 ส่งวิจัย 1/2562
04 ต.ค. 62 ถึง 06 ต.ค. 62 การประกวดนวัตกรรม
04 ต.ค. 62 ถึง 06 ต.ค. 62 รำเพยเกมส์
01 ต.ค. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 เข้าค่าย ม.2
01 ต.ค. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ ม.3
30 ก.ย. 62 ตรวจสอบและบันทึกการลาของครูและลูกจ้างประจำ
30 ก.ย. 62 ส่งรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
30 ก.ย. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 ครูส่งแฟลชไดร์ฟ/กรอกคะแนนผ่านระบบ SGS
30 ก.ย. 62 ถึง 07 ต.ค. 62 ครูส่งแฟลชไดร์ฟ/กรอกคะแนนผ่านระบบ SGS
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 ครูรับแฟลชไดร์ฟ
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่1/2562
23 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯส่งปริมาณสอน 2/2562
19 ก.ย. 62 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว กรณีนักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
15 ก.ย. 62 ถึง 17 ก.ย. 62 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
13 ก.ย. 62 ประชุมสภานักเรียนภาคเรียนที่ 1/3
09 ก.ย. 62 ถึง 20 ส.ค. 62 อัดสำเนาและบรรจุซองข้อสอบ
09 ก.ย. 62 ถึง 18 ส.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ส.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบ หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผลและประเมินผล
09 ก.ย. 62 กิจกรรมวันแม่รำเพย
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สำรวจรายวิชาสอบปลายภาค 1/2562
30 ส.ค. 62 จัดทำโครงงานคุณธรรม ประเมินผลโครงงานครั้งที่2
22 ส.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียน ม.2 ศึกษาดูงานเมือง
21 ส.ค. 62 วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 62 อบรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
16 ส.ค. 62 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่
09 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
01 ส.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.ปลาย
01 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 การดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
31 ก.ค. 62 วันงดบุหรี่
31 ก.ค. 62 ถึง 01 ส.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ FAB LAB (ห้องเรียนพิเศษ MOU มทร ธัญบุรี)
29 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10
26 ก.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา (แห่เทียน)
15 ก.ค. 62 จัดทำโครงงานคุณธรรม ประเมิณผลโครงงานครั้งที่1
15 ก.ค. 62 ถึง 22 ก.ค. 62 ครูส่งแฟลชไดร์ฟ/กรอกคะแนนผ่านระบบ SGS
12 ก.ค. 62 ประชุมสภานักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
12 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1/2562
09 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 ครูรับแฟลชไดร์ฟ
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
28 มิ.ย. 62 ส่งสรุปคัดกรองนักเรียน
26 มิ.ย. 62 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
25 มิ.ย. 62 วันสถาปนาโรงเรียน
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบ หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผลและประเมินผล
24 มิ.ย. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 อัดสำเนาและบรรจุซองข้อสอบ
23 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 1/2562
22 มิ.ย. 62 ถึง 24 มิ.ย. 62 กิจกรรมค่ายเชียร์และแปรอักษร
17 มิ.ย. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 โครงการจัดจำลองสนามสอบ O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 6 GAT-PAT วิชาเฉพาะแพทย์
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
10 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 สำรวจข้อมูลการเก็บคะแนนของแต่ละรายวิชา
09 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
09 มิ.ย. 62 วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 8
04 มิ.ย. 62 แจกเอกสารคัดกรองนักเรียน,เอกสารการเยี่ยมบ้าน
03 มิ.ย. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 จัดทำโครงงานคุณธรรม
01 มิ.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 จัดลงระบบSet (ระบบบริหารการจัดการข้อมูลโรงเรียนรวม)
01 มิ.ย. 62 ถึง 10 มิ.ย. 62 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC (ภาคเรียนที่ 1)
01 มิ.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 สำรวจรายวิชาสอบกลางภาค 1/2562
31 พ.ค. 62 ถึง 02 มิ.ย. 62 ค่ายคณะกรรมการนักเรียนสัมพันธ์
30 พ.ค. 62 เลือกหัวข้อโครงงานคุณธรรม โดยตัวแทนนักเรียนห้อง ละ5คน กับนักเรียนที่ไม่มีคาบว่าง (จัดกิจกรรมในคาบชุมนุม)
29 พ.ค. 62 เทคนิคการทำ Portfolio (ม.6)
เทคนิคการทำ Portfolio (ม.6)
29 พ.ค. 62 เลือกหัวข้อ โครงงานคุณธรรม โดยตัวแทนนักเรียนห้องละ5คน กับนักเรียนที่มีคาบว่างวันพุธ