ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 - ครูรับ Flashdrive bookmark ที่งาน GPA - นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2561
11 ก.พ. 62 ถึง 14 ก.พ. 62 ส่งข้อสอบปลายภาคที่เย็บเรียบร้อยแล้ว สอบ O-NET ม.6
06 ก.พ. 62 ประกาศรายขื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ครบ 80 %
06 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผลตรวจสอบลงนาม
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % สอบ O-NET ม.3
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 วันรำเพยวิชาการ
08 ม.ค. 62 ส่ง bookmark กลางภาค
21 ธ.ค. 61 งานผ้าป่าน้ำชาเพื่อการศึกษา
ครูรับ Flashdrive Bookmark ที่งาน GPA
18 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
17 ธ.ค. 61 ส่งโครงการสอน/แผนการจัดการจัดการเรียนรู้
11 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผลตรวจสอบลงนาม
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 ส่งคะแนนเก็บ + เช็คเวลาเรียนก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

02 ธ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561(ทุกระดับชั้น)

19 พ.ย. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้ง 1

19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

10 พ.ย. 61 ถึง 11 พ.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

01 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1