ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 62 ส่งสรุปคัดกรองนักเรียน
26 มิ.ย. 62 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
25 มิ.ย. 62 วันสถาปนาโรงเรียน
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบ หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผลและประเมินผล
24 มิ.ย. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 อัดสำเนาและบรรจุซองข้อสอบ
23 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 1/2562
22 มิ.ย. 62 ถึง 24 มิ.ย. 62 กิจกรรมค่ายเชียร์และแปรอักษร
17 มิ.ย. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 โครงการจัดจำลองสนามสอบ O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 6 GAT-PAT วิชาเฉพาะแพทย์
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
10 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 สำรวจข้อมูลการเก็บคะแนนของแต่ละรายวิชา
09 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
09 มิ.ย. 62 วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 8
04 มิ.ย. 62 แจกเอกสารคัดกรองนักเรียน,เอกสารการเยี่ยมบ้าน
03 มิ.ย. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 จัดทำโครงงานคุณธรรม
01 มิ.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 จัดลงระบบSet (ระบบบริหารการจัดการข้อมูลโรงเรียนรวม)
01 มิ.ย. 62 ถึง 10 มิ.ย. 62 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC (ภาคเรียนที่ 1)
01 มิ.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 สำรวจรายวิชาสอบกลางภาค 1/2562
31 พ.ค. 62 ถึง 02 มิ.ย. 62 ค่ายคณะกรรมการนักเรียนสัมพันธ์
30 พ.ค. 62 เลือกหัวข้อโครงงานคุณธรรม โดยตัวแทนนักเรียนห้อง ละ5คน กับนักเรียนที่ไม่มีคาบว่าง (จัดกิจกรรมในคาบชุมนุม)
29 พ.ค. 62 เทคนิคการทำ Portfolio (ม.6)
เทคนิคการทำ Portfolio (ม.6)
29 พ.ค. 62 เลือกหัวข้อ โครงงานคุณธรรม โดยตัวแทนนักเรียนห้องละ5คน กับนักเรียนที่มีคาบว่างวันพุธ