วันอนันทมหิดล

  • แก้ไข

1497274878005 9 มิถุนายน ของทุกปี วันที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันของปวงชนชาวไทยที่ต้องรำลึกถึง คือ วันอานันทมหิดล เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระมหากษัตริย์ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระองค์แรก รัฐบาลไทยจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันอานันทมหิดล” เพื่อต้องการให้ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

     9 มิถุนายน ของทุกปี วันที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันของเราชาวเทพศิรินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เสด็จทรงศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปีพุทธศักราช 2475 นับเป็นเกียรติอันสูงส่ง ที่พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และแม้จะทรงศึกษาอยู่โรงเรียนเพียง 1 ปี เพราะต้องเสด็จฯ รักษาพระพลานามัย ณ ต่างแดน พระองค์ท่านก็มิได้ทรงลืมโรงเรียนเก่าของพระองค์ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์