เรียนรู้นอกห้องเรียน

  • แก้ไข

20170201 090240โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1/5 และ ม.2/5 จำนวน 41 คน เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 20170201 091047

20170201 091129

20170201 091512

20170201 111735

1485921351081

1485921301865

1485920618047