DSP Leader Camp

ค่ายผู้นำนักเรียน60
DSP LEADER CAMP
1

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน และคณะกรรมการบริหารนักเรียน DSP LEADER CAMP 2017 เรียนรู้ด้วยกิจกรรม  คุณธรรมนำจิตใจ  ฝักใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่ภาวะผู้นำ

intro

2

4

5

 

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

FB IMG 1502638396730

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โดย นายเอกพรต  สมุทรธานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวพนิดา  ตึกแสวง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวคำอาเศียรวาท แล้วจึงต่อด้วยมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และพิธีลูกกราบแม่ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30- 11.00 น.โรงเรียเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

FB IMG 1502637865528

FB IMG 1502638588380

FB IMG 1502638812569

FB IMG 1502638684650

FB IMG 1502638883216

FB IMG 1502638539103

FB IMG 1502637876625

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

การอบรมโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อรับการประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทาน

1490437709593

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จึงจัดอบรมแบบเข้มเพื่อให้โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินจำนวน 15 ดังนี้

1.โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

2. โรงเรียนหนองแซงวิทยา

3.โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

4.โรงเรียนสุธีวิทยา

5.โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

6.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

7.โรงเรียนแก่งคอย

8.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

9.โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

10.โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

11.โรงเรียนหนองแค "สรกิจวิทยา"

12.โรงเรียนธัญบุรี

13.โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

14.โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

15.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน มีความพร้อมที่จะรับการประเมินยิ่งขึ้น

1490437856729

1490437893564

1490437717579

วันครู 2560

1484585225985วันที่ 16 มกราคม 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวันครู ขึ้น ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และฟังปาฐกถาธรรม ประพรมน้ำมนต์

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

รำลึกครูกลอน สุนทรภู่

th1ถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า "วันที่ 26 มิถุนายน" ของทุกปีคือ "วันสุนทรภู่" ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง

th2

th3

th4

FB IMG 1498960556623

FB IMG 1498960561791

FB IMG 1498960590700

FB IMG 1498960625523

FB IMG 1498967217874

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2560

วันที่  7 มีนาคม 2560 

เป็นวันที่เริ่มดำเนินการเพื่อให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ ถึงวิธีการคิดบวก 

Huahin 16PLC คืออะไร ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยที่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที่ครูนั่นเอง

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป  โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) จากประสบการณ์ตรง   ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม   ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้   หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้  โดย ลปรร. ผ่าน ICT

 

Huahin 9

Huahin 27

 

 

สัปดาห์วันครู

20170111 075949เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมกับชุมชนและส่วนราชการต่างๆจัดงานวันครู ประจำปี2560 ขึ้นในวันพุธ ที่ 11-17 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อนครูได้มีโอกาสร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา เพื้อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

 

นักเรียน และคณะครู ร่วมกันทำจิตอาสาโดยการถอนหญ้าปนในสนามฟุตบอล เพื่อความสวยงามของสนามฟุตบอลในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

 FB IMG 1437751910819

20170111 090812

20170111 091200

20170111 091236 

20170111 091328

20170111 090539

20170111 090819

20170111 090836

วันอนันทมหิดล

1497274878005 9 มิถุนายน ของทุกปี วันที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันของปวงชนชาวไทยที่ต้องรำลึกถึง คือ วันอานันทมหิดล เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระมหากษัตริย์ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระองค์แรก รัฐบาลไทยจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันอานันทมหิดล” เพื่อต้องการให้ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

     9 มิถุนายน ของทุกปี วันที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันของเราชาวเทพศิรินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เสด็จทรงศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปีพุทธศักราช 2475 นับเป็นเกียรติอันสูงส่ง ที่พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และแม้จะทรงศึกษาอยู่โรงเรียนเพียง 1 ปี เพราะต้องเสด็จฯ รักษาพระพลานามัย ณ ต่างแดน พระองค์ท่านก็มิได้ทรงลืมโรงเรียนเก่าของพระองค์ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

 

 

 

รำเพยวิชาการ 59

openhouse1

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มาเป็นประธาน ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE 2016) "รำเพยวิชาการ สู่ลานอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการ และแสดงผลงานนักเรียน รวมถึงการให้บริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ed for web59

20170206 160456

2759

 ดูภาพกิจกรรม

 

Pre O-net 2559

20170105 084346

ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์ ผอ.โรงเรียรเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ให้การตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบ pre o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษาจัดสร้างข้อสอบเพื่อเตรียมควา พร้อม (Pre o-net) สำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมสอบ PRE-O-NET 2559

20170105 091034

20170105 084632

20170105 084553

20170105 084432

ระบบดูแลนักเรียน DMC 2017

การบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจนระยะ2 รอบ2 จากระบบ DMC และการลงโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader

โดย ครูจีระนันท์  ช่วยด้วง และครูณชนก  โพธิ์พินิต เข้าร่วมการอบรม ดังกล่าว

ที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

1495985060266

1495985057156

โดยทางโรงเรียนได้รับเครื่องอ่าน Smart Card Reader มาทั้งหมด 5 เครื่องเครื่องนี้ไว้สำหรับใช้อ่านบัตรประชาชนของนักเรียนเพื่อยืนยันจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน และรัฐจะจัดสรรงบรายหัวนักเรียนตามจำนวนตัวจริงเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่มีชื่ออยุ่ในโรงเรียนแต่ไม่มีตัวทั้งหมดจะเป็นเด็กแขวนลอยและไม่ได้รับเงินรายหัว

เรียนรู้นอกห้องเรียน

20170201 090240โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1/5 และ ม.2/5 จำนวน 41 คน เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 20170201 091047

20170201 091129

20170201 091512

20170201 111735

1485921351081

1485921301865

1485920618047

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

1482895526494

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

15874701 1299188570124300 887818152896197861 o

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผอ.ท.ศ.ร. ประธานการประชุม

15874749 1299188896790934 5451572121052752311 o

15875490 1299188743457616 4997971233565085719 o

ตัวแทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 เทพศิรินทร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

15936822 1299189430124214 2901458879411634557 o

 

สวัสดีปีใหม่ไทย

1

วันสงกรานต์ใกล้เข้ามา ที่จะขาดและลืมไม่ได้ก็คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวเพื่อขออขมาและขอพรจากญาติผู้ใหญ่

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้

15339

15340

15343 

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66

S 14663728

ผู้อำนวยการเอกพรต  สมุทธานนท์ พร้อมด้วยครูทิพสินีย์  ศรีแก้ว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ร่วมออกร้านขนมจีบ และร่วมจัดบูทแสดงผลงาน นวัตกรรมของโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ในงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

S 14663692

S 14663713

S 14663718

S 14663724

S 14663721

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Merry X'Mas 2017

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเพื่อจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน     โดยดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการประเมินกิจกรรมที่ทำ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  ผลการดำเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และกลยุทธ์โรงเรียน