คำสั่งปีการศึกษา 2559

  • แก้ไข

คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

คำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๘   รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙

 คำสั่งที่ ๔๗ รับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ

คำสั่งที่ ๔๘ คุมสอบห้องเรียนธรรมดา

คำสั่งที่ ๔๙ คุมสอบห้องเรียนพิเศษ

คำสั่งที่ ๖๑/๒๕๕๙ เวรรักษาการประจำเดือนมีนาคม

คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ๒๕๕๘

คำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คำสั่งที่ 306/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการนำลูกเสือ เนตรนารี ม.1 ร่วมงานชุมนุมฯ